Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

spz_ms_barevne_logo.jpg kralovehradecky-kraj.gif

                                                                   Podpora Královehradeckého kraje

MATEŘSKÁ ŠKOLA HOSTINNÉ

Webové stránky: www.mkolka.estranky.cz

ID datové schránky: h6bkrpc

Ochrana osobních údajů: Oznámení pověřence

   MŠ je od 1.9.2007 sloučena v jeden právní subjekt,

který tvoří

3 mateřské školy s celodenním provozem:

Mateřská škola Hostinné je příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je Město Hostinné. V čele právního subjektu je ředitelka, jednotlivá odloučená pracoviště řídí vedoucí učitelka.
Provoz mateřských škol je od 6:30 hodin do 16:30 hodin, kapacita míst je pro 185 dětí.

MŠ poskytuje vzdělávání dětem ve věku od 2 do 7 let. Děti jsou zařazovány do tříd podle věku. Vzdělávání dětí se ustutečňuje podle  Školního vzdělávacího programu s motivačním názvem  „Školka pro všechny“.

Stravování dětí je zajištěno ve školních jídelnách-výdejnách.

Uspořádání tříd a jejich vybavení hračkami a didaktickými pomůckami podněcuje děti ke konstruktivním a námětovým hrám, experimentování, hudebně-pohybovým činnostem, sportování. Ve všech třídách jsou dětem vytvořeny vhodné podmínky pro organizování skupinových i individuálních činností.

Všechny MŠ obklopují školní zahrady, které jsou využívány nejen pro pohybové aktivity dětí, ale i pro výchovně vzdělávací činnosti.

Výchovně vzdělávací proces zajišťuje 16 kvalifikovaných učitelek, z toho 6 s vysokoškolským vzděláním (v oblasti logopedie, etopedie, surdopedie), dále 2 asistenti pedagoga pro děti se speciálními vzdělávacímo potřebami a 1 chůva.

1. mateřská škola Tyršovy sady: (1 třída pro 28 dětí, 2 třídy méněpočetné pro 14 dětí přijatých na základě doporučení poradenského zařízení).

2. mateřská škola Hasičská: (2 třídy pro 28 dětí, 1 třída pro 17 dětí).

3. mateřská škola A. Dvořáka: (2 třídy pro 28 dětí).

Úkolem všech MŠ je doplňovat rodinnou výchovu a zajistit dětem prostředí s dostatkem mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a učení. Promyšleně a odborně vést předškolní vzdělávání, vhodně formovat, předávat a prožívat s dětmi získávání jejich zkušeností, dovedností a znalostí. Velký důraz je zde kladen na posilování takových schopností dětí, které jsou pro jejich další samostatný život nezbytné, osobní spokojenost, podporu zdraví a tělesného rozvoje, návštěvy divadelních představení a koncertů, výlety a pobyty dětí v přírodě. Specifickými oblastmi jsou především rozvoj sebeobsluhy, prostorové orientace, smyslového vnímání, oblast zrakové, sluchové stimulace a individuální logopedické péče.

   Příjemce dotace: Mateřská škola Hostinné

   Název projektu: Šablony II - Zvýšení kvality výuky v MŠ Hostinné

   Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008996

   Období realizace: 1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

   Naše škola čerpá finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v 

  rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063 Podpora škol formou projektů 

  zjednodušeného vykazování – Šablony II.

  Publicita V63_MŠ Hostinné.docx

  Plakát A3_Šablony II_MŠ Hostinné.pdf

 

 

 

 

 

 

Fotoalbum

http://anves.rajce.idnes.cz/

Datum: 3. 1. 2018
Fotografií: 0
Složek: 0