Jdi na obsah Jdi na menu
 


PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY DĚTÍ

  PODMÍNKY PRO ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY

                                         ZDRAVÍ  DĚTÍ

           1.  Bezpečnost

Ø     MŠ je po celou dobu svého provozu uzavřena, rodičům je MŠ otevřena po zazvonění a představení.

Ø      Rodiče jsou povinni po celou dobu docházky dítěte do MŠ předávat dítě učitelce do třídy nebo na školní zahradu osobně.

Ø      Rodiče jsou povinni sledovat termíny a časy chystaných akcí a přivádět děti včas. Není možně předávat dítě jiné pracovnici MŠ, v případě pozdního příchodu.

Ø       Za bezpečnost dětí v MŠ odpovídají pedagogické pracovnice od doby převzetí od jejich zákonného zástupce do doby předání dětí jejich zákonnému zástupci, popř. pověřené osobě. Zákonní zástupci mohou pověřit vyzvedáváním dítěte z MŠ jinou osobu, případně nezletilé dítě a to písemně, na formuláři zmocnění. Žádné osobní, telefonické či písemné vzkazy neopravňují učitelku k vydání dítěte.

Ø        Na začátku školního roku rodiče na formuláři „Dotazník“ oznámí své telefonní číslo do zaměstnání nebo udají osobu, na kterou se může učitelka obrátit v případě náhlého onemocnění dítěte v průběhu provozu. Také předají své písemné potvrzení, že je dítě zdrávo. Současně mají povinnost ihned hlásit změny o telefonních číslech!

Ø      Děti jsou povinny dodržovat bezpečnostní pravidla zejména při využívání tělovýchovného nářadí a herních prvků na školní zahradě (neběhat mezi stolky, neházet s míči ve třídě, bez dozoru dospělého nedělat kotouly, ze žebřin skákat pouze z určené výšky a pouze na žíněnku…), se kterými jsou seznamovány na začátku šk. roku a průběžně upozorňovány

Ø      V případě školního úrazu je pedagogická pracovnice povinna zajistit prvotní ošetření dítěte. Rodiče jsou vyrozuměni bezodkladně. Školní úraz je definován jako úraz, který se stal dítěti při výchovně vzdělávací činnosti v prostorách MŠ nebo při akcích konaných MŠ. Odpovědnost za škodu v případě dětí docházejících do MŠ se řídí ustanovením občanského zákoníku, zejména §422. Informace MŠMT ve věci odpovědnosti je v souladu se stanoviskem pojišťoven a zní: „kdo je povinen vykonávat dohled, zprostí se odpovědnosti, jestliže prokáže, že náležitý dohled nezanedbal“.

Ø        Rodiče nesou část odpovědnosti za své dítě i po dobu, kdy je v MŠ:

-         odpovídají za to, co mají děti v šatních skříňkách, učitelky nejsou povinny kontrolovat obsah skříněk, zda neobsahují nebezpečné věci (ostré předměty, léky apod.)

-           rodiče plně odpovídají za oblečení a obutí svých dětí a za věci, které si dítě bere s sebou do MŠ (mohou např. zapříčinit úraz dítěte)

Ø       V případě konání akce jejíž pořádání není v přímé souvislosti s činností školy a je tedy dobrovolná a účast na ní je dána přítomností rodičů či jiného zákonného zástupce, ti  za dítě plně odpovídají. Pokud se akce zúčastní dítě, které doposud nebylo předáno rodičům, odpovídá za jeho bezpečnost pracovník školy, který byl dohledem pověřen. Pokud si rodiče vyzvedli dítě z MŠ a bezprostředně se přesunují na místo konání akce, dítě již není ve školce a škola tedy již nenese odpovědnost za případný úraz z pohledu vyhl. č.64/2005 Sb. (úrazy dětí, mládeže a studentů). V průběhu konání akce jsou všichni zúčastnění povinni dodržovat všechny zásady pro zajištění bezpečnosti, zejména:

-         Pokud se akce koná na zahradě mateřské školy, jsou rodiče seznámeni se zákazem použití herních prvků

-         Pokud se někomu přihodí úraz, je možnost vyžádání si první pomoci u zaměstnanců MŠ.

-         Pokud se jedná o akci, na které děti plní jednotlivé úkoly, jsou rodiče a děti seznámeni s požadavky a pravidly. bezpečnost účastníků na stanovištích zajišťuje osoba, Všechny zúčastněné osoby jsou povinny pokyny respektovat

-        V případě, že je součástí akce táborový oheň je před vlastním zapálením ohně stanovena osoba, která bude přikládat  a zajišťovat dohled ohniště včetně úplného uhašení.

                                                                                                          

2. Ochrana zdraví

Ø     Do MŠ chodí děti pouze zdravé. Dítě se do MŠ nepřijímá s léky nebo nedoléčené, výjimkou je pravidelně užívaný lék, který neléčí akutní onemocnění. V tomto případě je nutné přinést lékařskou zprávu o zdravotním stavu dítěte i s podrobnostmi podávání  léku. Kašel, přetrvávající rýma, průjem, zvracení, červené spojivky očí a podobné příznaky jsou příznaky nemoci, i když dítě nemá teplotu! MŠ nemá možnost organizačně ani provozně zajistit izolaci nemocného dítěte od kolektivu, proto v případě zjištění příznaku nemoci ihned informuje rodiče a požaduje vyzvednutí z MŠ.

Ø      Rodiče jsou povinni informovat učitelku o jakýchkoli skutečnostech, které se týkají zdravotního stavu dítěte a které se udály i mimo MŠ (mdloby, nevolnost, úraz…).

Ø      Vyskytne - li se v rodině nebo nejbližším okolí infekční onemocnění, ohlásí to zákonný zástupce učitelce nebo ředitelce školy. Po nemoci infekčního charakteru vyplní  rodiče prohlášení o bezinfekčnosti.

Ø      Při výskytu infekčního onemocnění ve škole (včetně pedikulózy - vši dětské) jsou neprodleně informováni zákonní zástupci daného dítěte i ostatní zákonní zástupci. Při výskytu vší učitelé nemohou dětem hlavy plošně kontrolovat, aby nerozšířili pedikulózu na ostatní děti. Zbavit děti vší je povinností rodičů, nikoli školy a pedagogických pracovníků. Při hromadném výskytu je informován místně příslušný orgán ochrany veřejného zdraví – krajská hygienická stanice.V případě dětí, které zákonní zástupci přivádějí děti do kolektivu opakovaně neodvšivené bude informován příslušný orgán sociální péče.

Ø       Rodiče jsou povinni vybavit děti pro pobyt v MŠ i venku vhodným oblečením umožňujícím volný a bezpečný pohyb dítěte a manipulaci s různým materiálem (písek, modelína, voda, barvy, keramická hlína, slané těsto atd.). Do třídy i na pobyt venku je nutné mít jiné oblečení! V létě pak vhodnou pokrývkou hlavy, slunečními brýlemi, ošetřit opalovacím krémem s ochranným faktorem.

Ø       Učitelky nesou odpovědnost za dodržování hygieny, přiměřené větrání, vhodné oblečení ve třídě i venku. Dbají na dodržování pitného režimu, přizpůsobují délku pobytu venku daným klimatickým podmínkám (sluneční záření, vítr, déšť, mráz). Pokud to podmínky nedovolují (inverze), nevychází s dětmi ven.

Ø        V celém objektu MŠ je zákaz kouření v souvislosti se zákonem č.379/2005 Sb.

Ø        Po obědě si děti čistí zuby, proto má svůj kartáček na zuby, který se po třech měsících používání mění.

Ø        Každý pátek si rodiče odnáší na vyprání pyžamo i ostatní  oblečení.

Ø       MŠ zajišťuje výměnu lůžkovin 1x za měsíc, výměnu ručníků týdně, v případě potřeby i častěji.

Ø        Každé dítě má svůj kelímek a ručník na věšáčku se svou značkou.

  

VI. DÍTĚ BY MĚLO ZVLÁDAT

 1.     Každé dítě, které začíná navštěvovat běžnou třídu MŠ by mělo:

Ø                            Samostatně chodit – nepoužívat kočárek

Ø                            Umět držet lžíci a jíst samo

Ø                            Pít z hrníčku a sklenice

Ø                            Samostatně používat WC (nikoli nočník), nenosit plíny

Ø                            Umývat se

Ø                            Smrkat

Ø                            Nepoužívat dudlík

Ø                            Snažit se samo oblékat a obouvat

2.  Dítě se SVP nebo s handicapem je přijato do speciální třídy na základě doporučení odborného lékaře a doporučení SPC.

3.  Rodiče v součinnosti s možnostmi dítěte s SVP a MŠ pomáhají vést děti k samostatnosti při stolování, sebeobsluze, hygienických návycích (včetně používání toaletního papíru a splachování WC), uklízení hraček, oblékání a obouvání, vedou děti k používání kapesníku. Pomáhají MŠ při vytváření základních společenských návyků u dětí, vedou děti k úctě k ostatním lidem a k sebeúctě.

 ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

1.        Všichni zainteresovaní mají při pobytu v MŠ práva a povinnosti vytyčené školním řádem. Zejména rodiče a zaměstnanci MŠ by měli stanovená práva a povinnosti důsledně dodržovat a pomoci tak dětem, aby vyrůstaly v prostředí plném pohody a porozumění, ale s jasně stanovenými pravidly soužití.

2.        Nerespektování školní řádu ze strany rodičů může být důvodem k ukončení docházky dítěte do MŠ.