Jdi na obsah Jdi na menu
 


VNITŘNÍ SMĚRNICE O ÚPLATĚ ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 

Mateřská škola Hostinné

Vnitřní směrnice o úplatě předškolního vzdělávání      

Č.j.: 85/2017

Účinnost od: 1.9.2017

Aktualizace :

Spisový znak: 2.1.30

Skartační řád:

 


Obsah:

 • Čl.1  Úvodní ustanovení
 • Čl.2  Plátci
 • Čl.3  Základní částka úplaty
 • Čl.4  Snížení základní částky úplaty
 • Čl.5  Snížení úplaty v případě přerušení provozu
 • Čl.6  Osvobození od úplaty
 • Čl.7  Podmínky splatnosti úplaty
 • Čl.8  Závěrečná ustanovení

Mateřská škola Hostinné - příspěvková organizace, zastoupena ředitelkou školy                Mgr. Vladimírou Svobodovu (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení  § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a  6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, podle zákona 204/2005 Sb., vyhlášky 43/2006, v znění pozdějších předpisů, a na základě zákona 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vydává tuto směrnici:

Čl. 1
Úvodní ustanovení

Tato směrnice stanoví výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole (dále jen "úplata"), možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a podmínky splatnosti úplaty.

Čl. 2
Plátci

 • Přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je prováděno na základě písemné  žádosti zákonného zástupce dítěte.
 • Přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy.
 • Při přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně v den první schůzky v červnu jsou jeho zákonní zástupci prokazatelně seznámeni se Školním řádem mateřské školy a s touto směrnicí.

Úplatu uhradí zákonný zástupce dítěte přijatého k předškolnímu vzdělávání do prvního a druhého ročníku trvalým příkazem, bankou nebo na poště, výjimečně u účetní MŠ.
V posledním, třetím ročníku MŠ, kdy dítě dovrší do 31.8. věku 6 let, se děti vzdělávají bezplatně.

Dětí se zdravotním postižením úplatu nehradí.

Upozorňuji na včasnost úhrad, v opačném případě při opakovaném pozdním provedení plateb či neprovedení plateb, lze v souladu se školským zákonem a v souladu s řádem školy, ukončit pobyt dítěte v mateřské škole.

Čl. 3
Základní částka úplaty

 • Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte ve třídě s celodenním provozem činí 300, - Kč na příslušný kalendářní měsíc pro školní rok 2017/2018.

Čl. 4
Snížení základní částky úplaty

 • Na základě písemné žádosti plátce doručené ředitelce mateřské školy může ředitelka mateřské školy základní částku úplaty stanovenou podle čl. 3.  vyhlášky č. 14/2005, o mateřské škole, o 50% snížit, pokud dítě nedocházelo do mateřské školy ani jeden den příslušného kalendářního měsíce.

Z důvodu:

- doporučení lékaře k omezené docházce

     - lázeňský pobyt dítěte

Čl. 5
Úplata v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu

 1. Zákonným zástupcům je dva měsíce předem oznámeno uzavření jednotlivých mateřských škol právního subjektu MŠ Hostinné a která budova MŠ zajišťuje provoz.
 2. Zákonný zástupce nahlásí u příslušných kmenových učitelek ve třídě písemně dítě k docházce s určením, kdy a na kterou MŠ bude dítě docházet /Žádost o umístění dítěte do MŠ o hlavních prázdninách/. Po té jsou přihlašovací formuláře předány na konkrétní mateřské školy právního subjektu MŠ Hostinné. Během prázdnin mohou rodiče svá rozhodnutí změnit dle potřeby rodiny po předešlém oznámení v příslušné MŠ.

3.   Zaplacená částka 300,- Kč v době omezení provozu v měsících červenci a srpnu se nevrací v případě, že přišlo dítě i na 1den. Tyto děti hradí úplatu celou.

 1. Jestliže dítě v měsíci červenci nebo srpnu do MŠ nepřijde ani jeden den, je zákonný zástupce od úplaty osvobozen.

Čl. 6
Osvobození od úplaty

Nárok na osvobození od úplaty prokáže zákonný zástupce dítěte ředitelce mateřské školy předložením originálu písemného oznámení nebo rozhodnutí příslušného úřadu státní podpory o přiznání sociálního příplatku nebo přiznání dávky pěstounské péče. Zároveň předloží i písemnou žádost.

Osvobozen od úplaty je

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku v hmotné nouzi,

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči,

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě,

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče – pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje dětem se zdravotním postižením vždy bezúplatně a to bez časového omezení § 16 odst. 2 školského zákona.

Ředitelka rozhoduje o snížení nebo o osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání na základě předložené písemné žádosti zákonných zástupců dítěte. Osvobození  nebo snížení úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zákonný zástupce prokáže nárok na osvobození nebo snížení úplaty a zároveň podá písemnou žádost. Údaj o osvobození nebo snížení úplaty je veden v dokumentaci dítěte v mateřské škole.

Změní-li se během doby, pro kterou bylo rozhodnutí vydáno, skutečnosti rozhodné pro jeho vydání, je plátce povinen tyto změny nejdéle od 8 dnů od jejich vzniku oznámit ředitelce mateřské školy.

Prokázání nároku na osvobození od úplaty

 • Nárok na osvobození od úplaty prokáže plátce řediteli školy předložením   písemného originálu "Potvrzení o poskytnutí dávky pomoci v hmotné nouzi - příspěvku na živobytí." 

  Rodič se pak zavazuje, čtvrtletně odevzdávat toto oznámení z ÚP.       

 • Osvobození od úplaty je platné od 1. dne kalendářního měsíce, v kterém plátce nárok na osvobození od úplaty ředitelce mateřské školy prokáže.

Čl. 7
Podmínky splatnosti úplaty

 1. V naší MŠ je splatnost úplaty po dohodě s rodiči do 5. dne následujícího měsíce.
 2. Ředitelka školy může s plátcem ze závažných důvodů dohodnout jinou splatnost úplaty.
 • Plátce uhradí úplatu bezhotovostním převodem  nebo trvalým příkazem na určený bankovní účet mateřské školy - GE Money Bank Hostinné č.ú.198684873/0600. Variabilní symbol je rodné číslo dítěte, specifický symbol číslo školky, u MŠ Tyršovy sady je 1, u MŠ Hasičská 231 2, u MŠ  A.Dvořáka 3.
 1. Ve výjimečných případech, po domluvě s ředitelkou MŠ, lze úplatu zaplatit v hotovosti v pokladně mateřské školy.

Čl. 8
Závěrečná ustanovení

 • Za kontrolu provádění ustanovení této směrnice odpovídá ředitelka školy.
 • O kontrolách provádí písemné záznamy.
 • Směrnice nabývá účinnosti dnem 1.9.2017.

 

V Hostinném, dne 29.6.2017     ředitelka MŠ,  Mgr. V. Svobodová